Szukaj

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. FLORAE jest sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.floare.pl należącym do Bartosza Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Michalski projektowanie grafiki i systemy www z siedzibą przy ul. Plac Nowy 3a/31, 31-056 w Krakowie, NIP 563-229-52-22 REGON 123013527, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe nr 87 1050 1445 1000 0097 0719 7431 

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.florae.pl w zakładce REGULAMIN.

4. Prezentowane zaproszenia oraz dodatki, zwane dalej poligrafią, sprzedawane są za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamowienie, zwanym dalej klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Florae.

5. Florae prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

6. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także wzorców, formularzy, logotypu należą do Florae, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.

7. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie www.florae.pl

II. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej www.florae.pl są chronione prawami autorskimi  i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.

2.  Każde niezgodne z prawem korzystanie ze poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. 

3. Florae zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.

III.  REALIZACJA, WYSYŁKA I PROCES PROJEKTOWY

Wykonywanie papeterii ślubnej dzieli się na dwa procesy: proces graficzny (polegający na stworzeniu projektu z naniesionymi indywidualnymi, dosłanymi przez Klienta tekstami i dostosowanego do oczekiwań Klienta) i realizacja projektu (personalizacja, wydruk i skład). Klient może dokonać wyboru gotowego produktu z oferty Florae lub zlecić przygotowanie indywidualnego projektu.

1. Elektroniczny projekt papeterii do akceptacji wysyłany jest Klientowi drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki (termin ten nie obejmuje stworzenia projektu mapki i projektu indywidualnego). Zaproszenia wraz z mapką wysyłane są do akceptacji w terminie 10 dni roboczych.

2. Termin przygotowania projektów indywidualnych wynosi 15 dni roboczych.

3. Jeśli Klient wyśle niekompletne lub błędne dane, istotne w procesie projektowym, realizacja zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do skompletowania niezbędnych informacji.

4. W przypadku gdy projekt wymaga wprowadzenia modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście, proces projektowy może ulec wydłużeniu.

5. Modyfikacje, dodatkowe zmian w tekście nie będących wynikiem błędu Florae  są odpłatne. Jednorazowy koszt zmiany to 15 zł netto.

6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach.

7. Florae nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane przez Klienta.

8. Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian pliki zostają wysłane do druku.

9. Wprowadzanie zmian po wysłaniu zaproszeń do druku jest niemożliwe.

10. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji projektu przez Klienta wynosi 10-15 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera).

11. Wysyłka gotowego zlecenia następuje nie później niż w ciągu 15 dni roboczych.

12. Gotowe zamówienie zostaje wysłane paczkomatem lub kurierem .

13. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia, który wybrał Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚĆ

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.florae.pl lub mailowo w przypadku zamówienia indywidualnego.

2. Złożenie zamówienia wraz z zapłatą na rachunek podany na wycenie oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie a Florae.

3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisane dane teleadresowe uniemożliwiające kontakt, nie bedą rozpatrywane.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatnościna i różni się w zależności od rodzaju zamawianego produktu i dodatkowych opcji (akapit III.  REALIZACJA, WYSYŁKA I PROCES PROJEKTOWY). 

V. ZAMAWIANIE ZAPROSZEŃ

1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu opłaty i otrzymaniu listy gości.
a) Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnej, poprawnej listy gości, z odmienionymi imionami i nazwiskami.
b) Florae nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Florae nie będą uwzględniane.

2. Florae zobowiązuje się do wysłania do klienta drogą mailową projektu papeterii z naniesionymi danymi w ciagu 7 dni roboczych.

3. Projekt może być modyfikowany jedynie przez Florae na poniższych zasadach:
a) Możliwe jest wykonania dwóch poprawek, każda następna poprawka jest dodatkowo płatna wg cennika podanego na stronie.
b) Projekt elektroniczny jest zablokowany przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym wydrukiem.
c) Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysyłanych klientowi do akceptacji.

4. Cena za projekt indywidualny wynosi 350 zł netto i jest doliczana do całkowitej ceny zaproszenia.

5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu 50% ceny zamówienia (drugie 50% ceny obejmują koszty procesu projektowego). W przypadku projektów indywidualnych papeterii kwota za projekt nie jest zwracana.

6. Florae zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli:
a) zamówienie nie przekroczyło minimalnej, podanej na stronie liczby kopii;
b) wymagany przez klienta termin realizacji zamówienia  jest krótszy niż podany w ofercie;
c) z powodów losowych, niezależne od Florae.

7. Florae zastrzega sobie prawo od odmowy przygotowania projektu indywidualnego papeterii.

8. W przypadku anulowania zlecenie przez Florae, Klient zostaje poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, a kwota zamówienia w całości zwracana jest na konto klienta.

9. Florae nie wykonuje dodruków pojedynczych sztuk zaproszeń i innych elementów papeterii ślubnej.

10. Florae nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

11. Florae nie wykonuje wydruków projektów klienta.

ZAMAWIANIE PRÓBEK ZAPROSZEŃ

12. Próbki papeterii ślubnej zostają wysyłane w ciagu 7 dni roboczych od momentu zaksiegowania wpłaty na koncie Florae.

13. Maksymalna liczba zamówionych próbek wynosi 3 sztuki. Cena próbki podana jest w zakładce PRÓBKI na stronie www.florae.pl

14. Próbki zawierają losowo dobrany tekst. Nie ma możliwości jego edycji.

15. Florae nie realizuje indywidualnych próbek.

16. Próbki wysyłane są kurierem lub paczkomatem. Koszt dostarczenia doliczany jest do całości przy składaniu zamówienia.

17. Klient ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu kosztu próbek w ciągu 14 dni od momentu ich dostarczenia.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje powinny być wysyłana e-mailem na adres: kontakt@florae.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych

3. Reklamacji podlegają jedynie:
a) błędy w druku;
b) towar uszkodzony;
c) towar niezgodny z zaakceptowanym projektem.

4. Reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez Klienta.

5. Ewentualne różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem widzianym na monitorze Klienta nie mogę być przedmiotem reklamacji, dlatego że wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu kolorystyczny RGB a drukiem w profilu kolorystycznym CMYK.

6. Kolorystka zamawianych, indywidualnych zaproszeń może nieco odbiegać (ok. 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Jest to wynikiem technicznych warunków drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.

7. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną ponownie wydrukowane i przesłane na koszt Florae.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Florae, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Florae zobowiązuje się chronić dane osobowe i wizerunek Klienta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na ich upublicznienie.

3. Sklep zbiera wyłącznie dane zawarte w plikach cookies na zasadach opisanych na stronie Polityka Prywatności.

4. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Bartosz Michalski projektowanie grafiki i systemy www z siedzibą przy pl. Nowy 3a/31, 31-056 Kraków, e-mail: floraepapeteria@gmail.com.

5. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail floraepapeteria@gmail.com.

6. Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

7. Przetwarzanie danych osobowych zebranych za pomocą formularza rejestracyjnego (imię i nazwisko, firma, nip, ulica, nr budynku, miasto, telefon, email) odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) rozporządzenia 2016/679 RODO w zakresie realizacji umowy. Dane są przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego na mocy art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ordynacji podatkowej.

8. W przypadku wybrania opcji dostawy, Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, firma, nip, ulica, nr budynku, miasto) będą przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionego produktu.

9. Informujemy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, natomiast brak danych uniemożliwi realizację usługi.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Florae zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów